Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:17

New American Standard Version
2 Corinthians 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore if anyone is in Christ, {he is} a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.
NA26 – ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, (5627) ἰδοὺ (5628) γέγονεν (5754) καινά·
WH – ωστε ει τις εν χριστω καινη κτισις τα αρχαια παρηλθεν (5627) ιδου (5640) γεγονεν (5754) καινα
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܪ ܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile