Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 13:3

New American Standard Version
2 Corinthians 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – since you are seeking for proof of the Christ who speaks in me, and who is not weak toward you, but mighty in you.
NA26 – ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε (5719) τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος (5723) Χριστοῦ· ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ (5719) ἀλλὰ δυνατεῖ (5719) ἐν ὑμῖν.
WH – επει δοκιμην ζητειτε (5719) του εν εμοι λαλουντος (5723) χριστου ος εις υμας ουκ ασθενει (5719) αλλα δυνατει (5719) εν υμιν
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܽܘܩܝܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܒ݁ܺܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܚܺܝܠ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile