Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:5

New American Standard Version
2 Corinthians 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I consider myself not in the least inferior to the most eminent apostles.
NA26 – λογίζομαι (5736) γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι (5760) τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων·
WH – λογιζομαι (5736) γαρ μηδεν υστερηκεναι (5760) των υπερλιαν αποστολων
PES – ܪܳܢܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܒ݁ܰܨܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile