Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:6

New American Standard Version
1 Corinthians 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There are varieties of effects, but the same God who works all things in all {persons.}
NA26 – καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, (5748) δὲ αὐτὸς θεός, ἐνεργῶν (5723) τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.
WH – και διαιρεσεις ενεργηματων εισιν (5719) [ και ο | ο δε ] αυτος θεος ο ενεργων (5723) τα παντα εν πασιν
PES – ܘܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ ܕ݁ܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile