Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 3:8

New American Standard Version
Titus 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This is a trustworthy statement; and concerning these things I want you to speak confidently, so that those who have believed God will be careful to engage in good deeds. These things are good and profitable for men.
NA26 – Πιστὸς λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί (5736) σε διαβεβαιοῦσθαι, (5738) ἵνα φροντίζωσιν (5725) καλῶν ἔργων προΐστασθαι (5733) οἱ πεπιστευκότες (5761) θεῷ. ταῦτά ἐστιν (5748) καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·
WH – πιστος ο λογος και περι τουτων βουλομαι (5736) σε διαβεβαιουσθαι (5738) ινα φροντιζωσιν (5725) καλων εργων προιστασθαι (5733) οι πεπιστευκοτες (5761) θεω ταυτα εστιν (5719) καλα και ωφελιμα τοις ανθρωποις
PES – ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܫܰܪܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܛܳܒ݂ܳܢ ܘܡܰܘܬ݁ܪܳܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile