Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 3:13

New American Standard Version
Titus 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Diligently help Zenas the lawyer and Apollos on their way so that nothing is lacking for them.
NA26 – Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, (5657) ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. (5725)
WH – ζηναν τον νομικον και απολλων σπουδαιως προπεμψον (5657) ινα μηδεν αυτοις λειπη (5725)
PES – ܥܰܠ ܙܺܢܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܬ݂ܠܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile