Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 2:15

New American Standard Version
Titus 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – These things speak and exhort and reprove with all authority. Let no one disregard you.
NA26 – Ταῦτα λάλει (5720) καὶ παρακάλει (5720) καὶ ἔλεγχε (5720) μετὰ πάσης ἐπιταγῆς· μηδείς σου περιφρονείτω. (5720)
WH – ταυτα λαλει (5720) και παρακαλει (5720) και ελεγχε (5720) μετα πασης επιταγης μηδεις σου περιφρονειτω (5720)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܘܟ݂ܰܘܶܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܒ݂ܣܶܐ ܒ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile