Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:7

New American Standard Version
Titus 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the overseer must be above reproach as God's steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain,
NA26 – δεῖ (5904) γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι (5750) ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ,
WH – δει (5719) γαρ τον επισκοπον ανεγκλητον ειναι (5721) ως θεου οικονομον μη αυθαδη μη οργιλον μη παροινον μη πληκτην μη αισχροκερδη
PES – ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܶܡܬ݂ܳܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ ܛܰܢܦ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile