Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:5

New American Standard Version
Titus 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason I left you in Crete, that you would set in order what remains and appoint elders in every city as I directed you,
NA26 – Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα (5723) ἐπιδιορθώσῃ (5672) καὶ καταστήσῃς (5661) κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,
WH – τουτου χαριν [ απελειπον (5707) | απελιπον (5627) ] σε εν κρητη ινα τα λειποντα (5723) επιδιορθωση (5672) και καταστησης (5661) κατα πολιν πρεσβυτερους ως εγω σοι διεταξαμην (5668)
PES – ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ܳܟ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܩܪܺܛܺܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪܳܢ ܬ݁ܰܬ݂ܩܶܢ ܘܰܬ݂ܩܺܝܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile