Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:4

New American Standard Version
Romans 9:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who are Israelites, to whom belongs the adoption as sons, and the glory and the covenants and the giving of the Law and the {temple} service and the promises,
NA26 – οἵτινές εἰσιν (5748) Ἰσραηλῖται, ὧν υἱοθεσία καὶ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ νομοθεσία καὶ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
WH – οιτινες εισιν (5719) ισραηλιται ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νομοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι
PES – ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܗܽܘܢ ܗܘܳܬ݂ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܰܩܝܳܡܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܘܡܽܘܠܟ݁ܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile