Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:32,33

New American Standard Version
Romans 9:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Why? Because {they did} not {pursue it} by faith, but as though {it were} by works. They stumbled over the stumbling stone,
NA26 – διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ ὡς ἐξ ἔργων· προσέκοψαν (5656) τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,
WH – δια τι οτι ουκ εκ πιστεως αλλ ως εξ εργων προσεκοψαν (5656) τω λιθω του προσκομματος
PES – ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܩܶܠܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 9:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as it is written, "", I , ."
NA26 – καθὼς γέγραπται, (5769) Ἰδοὺ (5628) τίθημι (5719) ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ πιστεύων (5723) ἐπ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. (5701)
WH – καθως γεγραπται (5769) ιδου (5640) τιθημι (5719) εν σιων λιθον προσκομματος και πετραν σκανδαλου και ο πιστευων (5723) επ αυτω ου καταισχυνθησεται (5701)
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܳܐ ܘܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܢܗܰܝܡܶܢ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile