Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:20

New American Standard Version
Romans 9:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the contrary, who are you, O man, who answers back to God? The thing molded will not say to the molder, ""Why did you make me like this," will it?
NA26 – ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ (5748) ἀνταποκρινόμενος (5740) τῷ θεῷ; μὴ ἐρεῖ (5692) τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, (5660) Τί με ἐποίησας (5656) οὕτως;
WH – ω ανθρωπε μενουνγε συ τις ει (5719) ο ανταποκρινομενος (5740) τω θεω μη ερει (5692) το πλασμα τω πλασαντι (5660) τι με εποιησας (5656) ουτως
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܦ݂ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܓ݁ܒ݂ܺܝܠܬ݁ܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܠܳܗ ܕ݁ܰܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܒ݂ܰܠܬ݁ܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile