Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:17

New American Standard Version
Romans 9:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Scripture says to Pharaoh, "" I , , ."
NA26 – λέγει (5719) γὰρ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ (5652) τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
WH – λεγει (5719) γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα (5656) σε οπως ενδειξωμαι (5672) εν σοι την δυναμιν μου και οπως διαγγελη (5652) το ονομα μου εν παση τη γη
PES – ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܠܦ݂ܶܪܥܽܘܢ ܕ݁ܠܳܗ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܶܐܚܰܘܶܐ ܒ݁ܳܟ݂ ܚܰܝܠܝ ܘܰܕ݂ܢܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܫܶܡܝ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile