Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:11

New American Standard Version
Romans 9:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for though {the twins} were not yet born and had not done anything good or bad, so that God's purpose according to {His} choice would stand, not because of works but because of Him who calls,
NA26 – μήπω γὰρ γεννηθέντων (5685) μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν φαῦλον, ἵνα κατ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ, (5725)
WH – μηπω γαρ γεννηθεντων (5685) μηδε πραξαντων (5660) τι αγαθον η φαυλον ινα η κατ εκλογην προθεσις του θεου μενη (5725) (9:12) ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουντος (5723)
PES – ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܝܰܠܕ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܶܝܗ ܘܠܳܐ ܢܶܣܥܪܽܘܢ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܡܰܬ݂ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܗܺܝ ܬ݁ܩܰܘܶܐ ܠܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܰܩܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile