Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:10

New American Standard Version
Romans 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And not only this, but there was Rebekah also, when she had conceived {twins} by one man, our father Isaac;
NA26 – οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, (5723) Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν·
WH – ου μονον δε αλλα και ρεβεκκα εξ ενος κοιτην εχουσα (5723) ισαακ του πατρος ημων
PES – ܘܠܰܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܪܰܦ݂ܩܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile