Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:36

New American Standard Version
Romans 8:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just as it is written, "" ; ."
NA26 – καθὼς γέγραπται (5769) ὅτι Ἕνεκεν σοῦ θανατούμεθα (5743) ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν (5681) ὡς πρόβατα σφαγῆς.
WH – καθως γεγραπται (5769) οτι ενεκεν σου θανατουμεθα (5743) ολην την ημεραν ελογισθημεν (5681) ως προβατα σφαγης
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܡܳܝܬ݁ܺܝܢܰܢ ܘܶܐܬ݂ܚܫܶܒ݂ܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile