Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:21

New American Standard Version
Romans 8:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God.
NA26 – ὅτι καὶ αὐτὴ κτίσις ἐλευθερωθήσεται (5701) ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ.
WH – οτι και αυτη η κτισις ελευθερωθησεται (5701) απο της δουλειας της φθορας εις την ελευθεριαν της δοξης των τεκνων του θεου
PES – ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܺܝ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܒ݁ܰܚܪܽܘܪܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile