Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:20

New American Standard Version
Romans 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in hope
NA26 – τῇ γὰρ ματαιότητι κτίσις ὑπετάγη, (5648) οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ ἑλπίδι
WH – τη γαρ ματαιοτητι η κτισις υπεταγη (5648) ουχ εκουσα αλλα δια τον υποταξαντα (5660) εφ ελπιδι
PES – ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܰܬ݂ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܥܒ݁ܕ݂ܳܗ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile