Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:19

New American Standard Version
Romans 8:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God.
NA26 – γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται· (5736)
WH – η γαρ αποκαραδοκια της κτισεως την αποκαλυψιν των υιων του θεου απεκδεχεται (5736)
PES – ܟ݁ܽܠܳܗ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܣܰܒ݁ܪܳܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܝܳܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile