Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 7:8

New American Standard Version
Romans 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But sin, taking opportunity through the commandment, produced in me coveting of every kind; for apart from the Law sin {is} dead.
NA26 – ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα (5631) ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο (5662) ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν· χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά.
WH – αφορμην δε λαβουσα (5631) η αμαρτια δια της εντολης κατειργασατο (5662) εν εμοι πασαν επιθυμιαν χωρις γαρ νομου αμαρτια νεκρα
PES – ܘܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܠܳܗ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܶܡܪܰܬ݂ ܒ݁ܺܝ ܟ݁ܽܠ ܪܶܓ݁ܳܐ ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile