Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 7:22

New American Standard Version
Romans 7:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I joyfully concur with the law of God in the inner man,
NA26 – συνήδομαι (5736) γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον,
WH – συνηδομαι (5736) γαρ τω νομω του θεου κατα τον εσω ανθρωπον
PES – ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile