Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:6

New American Standard Version
Romans 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – knowing this, that our old self was crucified with {Him,} in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin;
NA26 – τοῦτο γινώσκοντες, (5723) ὅτι παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, (5681) ἵνα καταργηθῇ (5686) τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν (5721) ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ·
WH – τουτο γινωσκοντες (5723) οτι ο παλαιος ημων ανθρωπος συνεσταυρωθη (5681) ινα καταργηθη (5686) το σωμα της αμαρτιας του μηκετι δουλευειν (5721) ημας τη αμαρτια
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܰܢ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܐܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile