Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:4

New American Standard Version
Romans 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.
NA26 – συνετάφημεν (5648) οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη (5681) Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. (5661)
WH – συνεταφημεν (5648) ουν αυτω δια του βαπτισματος εις τον θανατον ινα ωσπερ ηγερθη (5681) χριστος εκ νεκρων δια της δοξης του πατρος ουτως και ημεις εν καινοτητι ζωης περιπατησωμεν (5661)
PES – ܐܶܬ݂ܩܒ݂ܰܪܢ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܒ݁ܚܰܝܶܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܶܐ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile