Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:19,22

New American Standard Version
Romans 6:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in {further} lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification.
NA26 – ἀνθρώπινον λέγω (5719) διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε (5656) τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε (5657) τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.
WH – ανθρωπινον λεγω (5719) δια την ασθενειαν της σαρκος υμων ωσπερ γαρ παρεστησατε (5656) τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια [ [εις την ανομιαν] | εις την ανομιαν ] ουτως νυν παραστησατε (5657) τα μελη υμων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασμον
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܛܰܝܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܘܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit, resulting in sanctification, and the outcome, eternal life.
NA26 – νυνὶ δέ, ἐλευθερωθέντες (5685) ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες (5685) δὲ τῷ θεῷ, ἔχετε (5719) τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον.
WH – νυνι δε ελευθερωθεντες (5685) απο της αμαρτιας δουλωθεντες (5685) δε τω θεω εχετε (5719) τον καρπον υμων εις αγιασμον το δε τελος ζωην αιωνιον
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܪܰܪܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܚܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile