Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:1

New American Standard Version
Romans 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase?
NA26 – Τί οὖν ἐροῦμεν; (5692) ἐπιμένωμεν (5725) τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα χάρις πλεονάσῃ; (5661)
WH – τι ουν ερουμεν (5692) επιμενωμεν (5725) τη αμαρτια ινα η χαρις πλεοναση (5661)
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܢܩܰܘܶܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile