Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 5:7

New American Standard Version
Romans 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For one will hardly die for a righteous man; though perhaps for the good man someone would dare even to die.
NA26 – μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· (5695) ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ (5719) ἀποθανεῖν· (5629)
WH – μολις γαρ υπερ δικαιου τις αποθανειται (5695) υπερ γαρ του αγαθου ταχα τις και τολμα (5719) αποθανειν (5629)
PES – ܠܡܰܚܣܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܚܠܳܦ݂ ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܚܠܳܦ݂ ܛܳܒ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܳܟ݂ ܡܰܡܪܰܚ ܐ݈ܢܳܫ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile