Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 5:18

New American Standard Version
Romans 5:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men.
NA26 – Ἄρα οὖν ὡς δι ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, οὕτως καὶ δι ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς·
WH – αρα ουν ως δι ενος παραπτωματος εις παντας ανθρωπους εις κατακριμα ουτως και δι ενος δικαιωματος εις παντας ανθρωπους εις δικαιωσιν ζωης
PES – ܐܰܟ݂ܙܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܚܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile