Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 5:13

New American Standard Version
Romans 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for until the Law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law.
NA26 – ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν (5713) ἐν κόσμῳ, ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος (5752) νόμου·
WH – αχρι γαρ νομου αμαρτια ην (5707) εν κοσμω αμαρτια δε ουκ [ ελλογαται (5743) | ελλογειται (5743) ] μη οντος (5723) νομου
PES – ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile