Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:3

New American Standard Version
Romans 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What then? If some did not believe, their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it?
NA26 – τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν (5656) τινες; μὴ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει; (5692)
WH – τι γαρ ει ηπιστησαν (5656) τινες μη η απιστια αυτων την πιστιν του θεου καταργησει (5692)
PES – ܐܶܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܛܶܠܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile