Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:27

New American Standard Version
Romans 3:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith.
NA26 – Ποῦ οὖν καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως.
WH – που ουν η καυχησις εξεκλεισθη (5681) δια ποιου νομου των εργων ουχι αλλα δια νομου πιστεως
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܠܶܗ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile