Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:25

New American Standard Version
Romans 3:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. {This was} to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God He passed over the sins previously committed;
NA26 – ὃν προέθετο (5639) θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων (5761) ἁμαρτημάτων
WH – ον προεθετο (5639) ο θεος ιλαστηριον δια [ | [της] ] πιστεως εν τω αυτου αιματι εις ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου δια την παρεσιν των προγεγονοτων (5756) αμαρτηματων
PES – ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܣܳܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܚܛܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile