Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:12

New American Standard Version
Romans 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – , ; , ."
NA26 – πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν· (5681) οὐκ ἔστιν (5748) ποιῶν (5723) χρηστότητα, οὐκ ἔστιν (5748) ἕως ἑνός.
WH – παντες εξεκλιναν (5656) αμα ηχρεωθησαν (5681) ουκ εστιν (5719) [ | ο ] ποιων (5723) χρηστοτητα [ ουκ εστιν (5719) | [ουκ εστιν] (5719) ] εως ενος
PES – ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܣܛܰܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܣܬ݁ܠܺܝܘ ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile