Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:3

New American Standard Version
Romans 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things and do the same {yourself,} that you will escape the judgment of God?
NA26 – λογίζῃ (5736) δὲ τοῦτο, ἄνθρωπε κρίνων (5723) τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας (5723) καὶ ποιῶν (5723) αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ;
WH – λογιζη (5736) δε τουτο ω ανθρωπε ο κρινων (5723) τους τα τοιαυτα πρασσοντας (5723) και ποιων (5723) αυτα οτι συ εκφευξη (5695) το κριμα του θεου
PES – ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile