Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:17

New American Standard Version
Romans 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if you bear the name ""Jew" and rely upon the Law and boast in God,
NA26 – Εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ (5743) καὶ ἐπαναπαύῃ (5736) νόμῳ καὶ καυχᾶσαι (5736) ἐν θεῷ
WH – ει δε συ ιουδαιος επονομαζη (5743) και επαναπαυη (5736) νομω και καυχασαι (5736) εν θεω
PES – ܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile