Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2

New American Standard Version
Romans 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore you have no excuse, everyone of you who passes judgment, for in that which you judge another, you condemn yourself; for you who judge practice the same things.
NA26 – Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, (5748) ἄνθρωπε πᾶς κρίνων· (5723) ἐν γὰρ κρίνεις (5719) τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, (5719) τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις (5719) κρίνων. (5723)
WH – διο αναπολογητος ει (5719) ω ανθρωπε πας ο κρινων (5723) εν ω γαρ κρινεις (5719) τον ετερον σεαυτον κατακρινεις (5719) τα γαρ αυτα πρασσεις (5719) ο κρινων (5723)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܚܰܝܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things.
NA26 – οἴδαμεν (5758) δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστιν (5748) κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. (5723)
WH – οιδαμεν (5758) δε οτι το κριμα του θεου εστιν (5719) κατα αληθειαν επι τους τα τοιαυτα πρασσοντας (5723)
PES – ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things and do the same {yourself,} that you will escape the judgment of God?
NA26 – λογίζῃ (5736) δὲ τοῦτο, ἄνθρωπε κρίνων (5723) τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας (5723) καὶ ποιῶν (5723) αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ;
WH – λογιζη (5736) δε τουτο ω ανθρωπε ο κρινων (5723) τους τα τοιαυτα πρασσοντας (5723) και ποιων (5723) αυτα οτι συ εκφευξη (5695) το κριμα του θεου
PES – ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?
NA26 – τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, (5719) ἀγνοῶν (5723) ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; (5719)
WH – η του πλουτου της χρηστοτητος αυτου και της ανοχης και της μακροθυμιας καταφρονεις (5719) αγνοων (5723) οτι το χρηστον του θεου εις μετανοιαν σε αγει (5719)
PES – ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܘܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܡܰܝܬ݁ܝܳܐ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But because of your stubbornness and unrepentant heart you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God,
NA26 – κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις (5719) σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ,
WH – κατα δε την σκληροτητα σου και αμετανοητον καρδιαν θησαυριζεις (5719) σεαυτω οργην εν ημερα οργης και αποκαλυψεως δικαιοκρισιας του θεου
PES – ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܳܐܶܒ݂ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܰܠܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who :
NA26 – ὃς ἀποδώσει (5692) ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ,
WH – ος αποδωσει (5692) εκαστω κατα τα εργα αυτου
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܦ݂ܳܪܰܥ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life;
NA26 – τοῖς μὲν καθ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν, (5723) ζωὴν αἰώνιον·
WH – τοις μεν καθ υπομονην εργου αγαθου δοξαν και τιμην και αφθαρσιαν ζητουσιν (5723) ζωην αιωνιον
PES – ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath and indignation.
NA26 – τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις (5734) δὲ τῇ ἀδικίᾳ, ὀργὴ καὶ θυμός
WH – τοις δε εξ εριθειας και απειθουσιν (5723) τη αληθεια πειθομενοις (5734) δε τη αδικια οργη και θυμος
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܨܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܥܰܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܢܶܦ݂ܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {There will be} tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek,
NA26 – θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου (5740) τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος·
WH – θλιψις και στενοχωρια επι πασαν ψυχην ανθρωπου του κατεργαζομενου (5740) το κακον ιουδαιου τε πρωτον και ελληνος
PES – ܘܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫ ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܚ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܘܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek.
NA26 – δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ (5740) τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι·
WH – δοξα δε και τιμη και ειρηνη παντι τω εργαζομενω (5740) το αγαθον ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι
PES – ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܚ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܘܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For there is no partiality with God.
NA26 – οὐ γάρ ἐστιν (5748) προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ.
WH – ου γαρ εστιν (5719) προσωπολημψια παρα τω θεω
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For all who have sinned without the Law will also perish without the Law, and all who have sinned under the Law will be judged by the Law;
NA26 – ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, (5627) ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· (5698) καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, (5627) διὰ νόμου κριθήσονται· (5701)
WH – οσοι γαρ ανομως ημαρτον (5627) ανομως και απολουνται (5698) και οσοι εν νομω ημαρτον (5627) δια νομου κριθησονται (5701)
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܛܰܘ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܺܐܒ݂ܕ݁ܽܘܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܛܰܘ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for {it is} not the hearers of the Law {who} are just before God, but the doers of the Law will be justified.
NA26 – οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ, ἀλλ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται. (5701)
WH – ου γαρ οι ακροαται νομου δικαιοι παρα [τω] θεω αλλ οι ποιηται νομου δικαιωθησονται (5701)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܳܡܽܘܥܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟ݁ܺܐܢܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For when Gentiles who do not have the Law do instinctively the things of the Law, these, not having the Law, are a law to themselves,
NA26 – ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα (5723) φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, (5725) οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες (5723) ἑαυτοῖς εἰσιν (5748) νόμος·
WH – οταν γαρ εθνη τα μη νομον εχοντα (5723) φυσει τα του νομου ποιωσιν (5725) ουτοι νομον μη εχοντες (5723) εαυτοις εισιν (5719) νομος
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟ݁ܝܳܢܗܽܘܢ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in that they show the work of the Law written in their hearts, their conscience bearing witness and their thoughts alternately accusing or else defending them,
NA26 – οἵτινες ἐνδείκνυνται (5731) τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης (5723) αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων (5723) καὶ ἀπολογουμένων, (5740)
WH – οιτινες ενδεικνυνται (5731) το εργον του νομου γραπτον εν ταις καρδιαις αυτων συμμαρτυρουσης (5723) αυτων της συνειδησεως και μεταξυ αλληλων των λογισμων κατηγορουντων (5723) η και απολογουμενων (5740)
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܡܰܣܗܕ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܟ݂ܰܘܢܳܢ ܐܰܘ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – on the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus.
NA26 – ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει (5692) θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ.
WH – εν [ η ημερα | ημερα οτε ] κρινει (5719) ο θεος τα κρυπτα των ανθρωπων κατα το ευαγγελιον μου δια χριστου ιησου
PES – ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܣܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܺܝܠܝ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if you bear the name ""Jew" and rely upon the Law and boast in God,
NA26 – Εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ (5743) καὶ ἐπαναπαύῃ (5736) νόμῳ καὶ καυχᾶσαι (5736) ἐν θεῷ
WH – ει δε συ ιουδαιος επονομαζη (5743) και επαναπαυη (5736) νομω και καυχασαι (5736) εν θεω
PES – ܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and know {His} will and approve the things that are essential, being instructed out of the Law,
NA26 – καὶ γινώσκεις (5719) τὸ θέλημα καὶ δοκιμάζεις (5719) τὰ διαφέροντα (5723) κατηχούμενος (5746) ἐκ τοῦ νόμου,
WH – και γινωσκεις (5719) το θελημα και δοκιμαζεις (5719) τα διαφεροντα (5723) κατηχουμενος (5746) εκ του νομου
PES – ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܘܦ݂ܳܪܶܫ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܳܠܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܠܺܝܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness,
NA26 – πέποιθάς (5754) τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι (5750) τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει,
WH – πεποιθας (5754) τε σεαυτον οδηγον ειναι (5721) τυφλων φως των εν σκοτει
PES – ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܟ݂ܶܠܬ݁ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܥܘܺܝܪܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the Law the embodiment of knowledge and of the truth,
NA26 – παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα (5723) τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ
WH – παιδευτην αφρονων διδασκαλον νηπιων εχοντα (5723) την μορφωσιν της γνωσεως και της αληθειας εν τω νομω
PES – ܘܪܳܕ݂ܽܘܝܳܐ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܛܠܳܝܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܽܘܡܝܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܫܪܳܪܳܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile