Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:27

New American Standard Version
Romans 1:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error.
NA26 – ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες (5631) τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι (5740) καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει (5900) τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. (5723)
WH – ομοιως τε και οι αρσενες αφεντες (5631) την φυσικην χρησιν της θηλειας εξεκαυθησαν (5681) εν τη ορεξει αυτων εις αλληλους αρσενες εν αρσεσιν την ασχημοσυνην κατεργαζομενοι (5740) και την αντιμισθιαν ην εδει (5707) της πλανης αυτων εν [ αυτοις | εαυτοις ] απολαμβανοντες (5723)
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܟ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܚܫܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܩܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܪܰܚܘ ܒ݁ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܘܕ݂ܶܟ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܘܦ݂ܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕ݁ܙܳܕ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile