Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:20

New American Standard Version
Romans 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For since the creation of the world His invisible attributes, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse.
NA26 – τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα (5746) καθορᾶται, (5743) τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι (5750) αὐτοὺς ἀναπολογήτους·
WH – τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασιν νοουμενα (5746) καθοραται (5743) η τε αιδιος αυτου δυναμις και θειοτης εις το ειναι (5721) αυτους αναπολογητους
PES – ܟ݁ܰܣܝܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܒ݂ܶܪܝܳܬ݂ܶܗ ܒ݁ܣܽܘܟ݁ܳܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile