Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:21

New American Standard Version
Romans 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Timothy my fellow worker greets you, and {so} {do} Lucius and Jason and Sosipater, my kinsmen.
NA26 – Ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Τιμόθεος συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.
WH – ασπαζεται (5736) υμας τιμοθεος ο συνεργος [ [μου] | μου ] και λουκιος και ιασων και σωσιπατρος οι συγγενεις μου
PES – ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܘܠܽܘܩܺܝܳܘܣ ܘܺܐܝܰܣܳܘܢ ܘܣܳܘܣܺܝܦ݁ܰܛܪܳܘܣ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile