Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:9

New American Standard Version
Romans 15:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and for the Gentiles to glorify God for His mercy; as it is written, "" I , I ."
NA26 – τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν· καθὼς γέγραπται, (5769) Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῷ ὀνοματί σου ψαλῶ. (5692)
WH – τα δε εθνη υπερ ελεους δοξασαι (5658) τον θεον καθως γεγραπται (5769) δια τουτο εξομολογησομαι (5698) σοι εν εθνεσιν και τω ονοματι σου ψαλω (5692)
PES – ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܪܰܚܡܶܐ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܠܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܙܰܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile