Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:24

New American Standard Version
Romans 15:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – whenever I go to Spain--for I hope to see you in passing, and to be helped on my way there by you, when I have first enjoyed your company for a while--
NA26 – ὡς ἂν πορεύωμαι (5741) εἰς τὴν Σπανίαν· ἐλπίζω (5719) γὰρ διαπορευόμενος (5740) θεάσασθαι (5664) ὑμᾶς καὶ ὑφ ὑμῶν προπεμφθῆναι (5683) ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ (5686)
WH – ως αν πορευωμαι (5741) εις την σπανιαν ελπιζω (5719) γαρ διαπορευομενος (5740) θεασασθαι (5664) υμας και υφ υμων προπεμφθηναι (5683) εκει εαν υμων πρωτον απο μερους εμπλησθω (5686)
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܣܦ݁ܰܢܺܝܰܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܘܶܐܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܠܰܘܽܘܢܳܢܝ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܶܬ݂ ܒ݁ܰܚܙܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile