Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:18

New American Standard Version
Romans 15:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me, resulting in the obedience of the Gentiles by word and deed,
NA26 – οὐ γὰρ τολμήσω (5692) τι λαλεῖν (5721) ὧν οὐ κατειργάσατο (5662) Χριστὸς δι ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ,
WH – ου γαρ τολμησω (5692) τι λαλειν (5721) ων ου κατειργασατο (5662) χριστος δι εμου εις υπακοην εθνων λογω και εργω
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܡܪܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܡܰܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܣܥܰܪ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܡܰܫܡܥܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile