Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:16

New American Standard Version
Romans 15:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, ministering as a priest the gospel of God, so that {my} offering of the Gentiles may become acceptable, sanctified by the Holy Spirit.
NA26 – εἰς τὸ εἶναί (5750) με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα (5723) τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται (5638) προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη (5772) ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
WH – εις το ειναι (5721) με λειτουργον χριστου ιησου εις τα εθνη ιερουργουντα (5723) το ευαγγελιον του θεου ινα γενηται (5638) η προσφορα των εθνων ευπροσδεκτος ηγιασμενη (5772) εν πνευματι αγιω
PES – ܕ݁ܶܐܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܶܐܦ݂ܠܽܘܚ ܠܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܡܩܰܒ݁ܰܠ ܘܰܡܩܰܕ݁ܰܫ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile