Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:20

New American Standard Version
Romans 14:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not tear down the work of God for the sake of food. All things indeed are clean, but they are evil for the man who eats and gives offense.
NA26 – μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε (5720) τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι. (5723)
WH – μη ενεκεν βρωματος καταλυε (5720) το εργον του θεου παντα μεν καθαρα αλλα κακον τω ανθρωπω τω δια προσκομματος εσθιοντι (5723)
PES – ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܺܝܫ ܗ݈ܽܘ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile