Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:18

New American Standard Version
Romans 14:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For he who in this {way} serves Christ is acceptable to God and approved by men.
NA26 – γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων (5723) τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις.
WH – ο γαρ εν τουτω δουλευων (5723) τω χριστω ευαρεστος τω θεω και δοκιμος τοις ανθρωποις
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܫܰܡܶܫ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܦ݂ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܒ݁ܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile