Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:11

New American Standard Version
Romans 14:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is written, "" I , Lord, , God."
NA26 – γέγραπται (5769) γάρ, Ζῶ (5719) ἐγώ, λέγει (5719) κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει (5692) πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ.
WH – γεγραπται (5769) γαρ ζω (5719) εγω λεγει (5719) κυριος οτι εμοι καμψει (5692) παν γονυ και πασα γλωσσα εξομολογησεται (5698) τω θεω
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܚܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܠܺܝ ܬ݁ܶܟ݁ܽܘܦ݂ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܪܽܘܟ݂ ܘܠܺܝ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܟ݁ܽܠ ܠܶܫܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile