Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:9

New American Standard Version
Romans 12:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Let} love {be} without hypocrisy. Abhor what is evil; cling to what is good.
NA26 – ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες (5723) τὸ πονηρόν, κολλώμενοι (5746) τῷ ἀγαθῷ·
WH – η αγαπη ανυποκριτος αποστυγουντες (5723) το πονηρον κολλωμενοι (5746) τω αγαθω
PES – ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܟ݂ܺܝܠ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܣܳܢܶܝܢ ܠܒ݂ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܬ݂ܢܰܩܦ݂ܺܝܢ ܠܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile