Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:6

New American Standard Version
Romans 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Since we have gifts that differ according to the grace given to us, {each of us is to exercise them accordingly:} if prophecy, according to the proportion of his faith;
NA26 – ἔχοντες (5723) δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν (5685) ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως,
WH – εχοντες (5723) δε χαρισματα κατα την χαριν την δοθεισαν (5685) ημιν διαφορα ειτε προφητειαν κατα την αναλογιαν της πιστεως
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܰܢ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile