Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:20

New American Standard Version
Romans 12:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" , , , ; ."
NA26 – ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ (5725) ἐχθρός σου, ψώμιζε (5720) αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, (5725) πότιζε (5720) αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν (5723) ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις (5692) ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
WH – αλλα εαν πεινα (5725) ο εχθρος σου ψωμιζε (5720) αυτον εαν διψα (5725) ποτιζε (5720) αυτον τουτο γαρ ποιων (5723) ανθρακας πυρος σωρευσεις (5692) επι την κεφαλην αυτου
PES – ܘܶܐܢ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܘܟ݁ܶܠܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܢ ܨܗܶܐ ܐܰܫܩܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܽܘܡܪܶܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܩܰܒ݁ܰܪ ܥܰܠ ܩܰܪܩܰܦ݂ܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile