Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:17

New American Standard Version
Romans 12:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men.
NA26 – μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· (5723) προνοούμενοι (5734) καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων·
WH – μηδενι κακον αντι κακου αποδιδοντες (5723) προνοουμενοι (5734) καλα ενωπιον παντων ανθρωπων
PES – ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܪܥܽܘܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile