Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:9

New American Standard Version
Romans 11:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And David says, "" , .
NA26 – καὶ Δαυὶδ λέγει, (5719) Γενηθήτω (5676) τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς,
WH – και δαυιδ λεγει (5719) γενηθητω (5676) η τραπεζα αυτων εις παγιδα και εις θηραν και εις σκανδαλον και εις ανταποδομα αυτοις
PES – ܘܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܠܦ݂ܰܚܳܐ ܘܦ݂ܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ ܠܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile